Vanuit de rijksoverheid krijgt de gemeente elk half jaar een nieuwe taakstelling in huisvestingsverordening.
Vanuit de rijksoverheid krijgt de gemeente elk half jaar een nieuwe taakstelling in huisvestingsverordening.

Verdeling sociale huurwoningen in Hellevoetsluis

Algemeen 5.459 keer gelezen

Simpelweg uit elkaar gaan met je partner is geen voorwaarde voor urgentie

Hellevoetsluis - Woningzoekenden in Hellevoetsluis die op zoek zijn naar een sociale huurwoning kunnen dat doen via Woonnet Rijnmond. Landelijk is het tekort aan sociale huurwoningen regelmatig in het nieuws en dat leidt tot zorgen bij woningzoekenden.

Door Wendy de Wit

Op de website van Woonnet Rijnmond worden de woningen voor verhuur ingedeeld naar inkomensgroepen, voorwaarden en huurklasse. Per aangeboden woning kunnen de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen. Ook zijn er tussen de algemene woningzoekenden, situaties die voorrang krijgen. Zoals urgenten, en de groep die valt onder de huisvestingsverordening waar de gemeente en woningbouwverenigingen mee te maken hebben vanuit de overheid.

Uit elkaar of uit huis. En dan?
Groot Hellevoet sprak een aantal woningzoekenden. Hellevoeter Ruud Langendoen, 44 jaar en alleenstaande vader van 2 kinderen verloor zijn koophuis toen hij het noodgedwongen moest verkopen. Hij woont nu met zijn kinderen bij zijn ouders in, waar er weinig ruimte is voor de kinderen. Hij vroeg twee keer urgentie aan, maar werd afgewezen. Dat voelt wrang, hij moest noodgedwongen het huis verkopen terwijl hij de verantwoordelijkheid over de kinderen en de financiële situatie nam en bleef houden. Zijn situatie is erg belastend voor zijn ouders die al de pensioenleeftijd hebben bereikt. Maar ook voor hemzelf en zijn kinderen. Het is een situatie die nu al bijna 3 jaar voortsleept. Hij staat nu langer dan 3 jaar ingeschreven en hoopt dat er een woning komt zodat hij en zijn kinderen de rust krijgen die ze zoeken. Claudia Eering, 43 jaar en moeder van twee kinderen is onofficieel dakloos. Onlangs gescheiden van haar partner met wie zij samenwoonde. Haar inschrijftijd bij Woonnet Rijnmond bedraagt minder dan 2 jaar en haar bezwaar tegen het afwijzen van de door haar aangevraagde urgentie loopt nog bij de gemeente.Tot zij weet waar ze aan toe is woont zij op een vakantiepark waar zij meer dan 800 euro aan vaste lasten betaald, geen wasmachine heeft en om de drie weken van huis moet wisselen in verband met verblijfsregels. Zij heeft niet de middelen om te kopen of in de particuliere sector de gevraagde huurprijzen te kunnen betalen. Ook Ilse, 22 jaar, maakt zich zorgen. Zij staat meer dan 2 jaar ingeschreven maar eindigt nog na de 200ste plek op de wachtlijst. Ze verwacht dat het nog jaren kan duren voor zij met haar vriend aan de beurt komt en een geschikte woning voor hen samen zal vinden. Dat de huidige woningmarkt vragen oproept bij woningzoekenden en tot moeilijke situaties leidt moge duidelijk zijn.

Met een urgentieverklaring ben je eerder aan de beurt?
Urgentie kan men aanvragen bij de gemeente via hun website en aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Een urgentieverklaring kan pas verstrekt worden als er aan een aantal nood voorwaarden voldaan wordt. Restitutie van de aanvraagkosten is bij afwijzing niet mogelijk en indien het noodzakelijk is voor het urgentie onderzoek dat er medisch advies ingewonnen moet worden, zijn daar bijkomende kosten bij van toepassing die voor rekening komen van de aanvrager. Bovendien kan op het aanvraagformulier maar 1 reden opgegeven worden waardoor de aanvrager denkt in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring. De beslissing vanuit de gemeente kan tussen 6 en 8 weken liggen. De voorwaarden voor het krijgen van urgentie zijn onder andere; medische redenen, onbewoonbaarverklaring, woonlasten, huiselijk geweld, resocialisatie en zorg indicatie. Waarbij per voorwaarde de persoonlijke omstandigheden worden onderzocht.

Het is niet makkelijk om een urgentieverklaring te krijgen, blijkt uit de situaties van Ruud en Claudia. Simpelweg uit elkaar gaan met je partner is geen voorwaarde voor urgentie. Al is daar in de praktijk vaak niets simpels aan. Daardoor wonen er veel alleenstaanden, al dan niet met zorg voor kinderen, noodgedwongen op campings, bij familie in, of tijdelijk bij vrienden. Groot Hellevoet zocht uit hoe het verdelen van de sociale huurwoningen geregeld is.

De gemeente en de rijksoverheid bepalen?
Vanuit de rijksoverheid krijgt een gemeente, en zo ook de gemeente Hellevoetsluis, elk half jaar een nieuwe taakstelling in huisvestingsverordening. Daarbij krijgen bepaalde groepen verplicht voorrang, bijvoorbeeld mensen die uit een GGZ instelling komen. Ook asielzoekers met een verblijfsvergunning vallen onder de verordening. De gemeente kan ten behoeve van deze laatstgenoemde doelgroep zelf haar woonruimteverdeling bepalen.

( Bron: Rijksoverheid.nl , overzicht huisvesting vergunninghouders 1-11-2019 )

Wethouder Spoon van volkshuisvesting in Hellevoetsluis zegt hierover:
"Ieder half jaar wordt er door het Rijk bepaald hoeveel statushouders door een gemeente gehuisvest moeten worden. Een gemeente heeft middels het opstellen van een verordening woonruimtebemiddeling (onderdeel van de huisvestingsverordening zoals bedoeld in de huisvestingswet) onder andere de mogelijkheid om urgenties voor mensen in een bepaalde situatie af te geven. Voldoet een persoon aan de voorwaarden van één van de urgentiecategorieën, dan heeft deze persoon recht op een urgentieverklaring. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die gezien een medische noodzaak moeten verhuizen of mensen die doorstromen uit een opvanginstelling. Een statushouder wordt gelijkgesteld met een houder van een urgentieverklaring in het geval dat deze gehuisvest wordt om aan de gemeentelijke taakstelling te voldoen. In 2019 zijn er tot nu toe 13 woningen toegewezen aan 40 statushouders. Een deel van de statushouders die hier zijn komen wonen zijn bij familieleden gaan inwonen. De verwachting is dat aan het eind van dit jaar in totaal 15 woningen aan statushouders worden toegewezen en het totaal aantal statushouders dat hier in 2019 is komen wonen 48 is. De taakstelling van 47 mensen voor 2019 wordt daarmee gehaald."

Hoeveel sociale huurwoningen blijven er over?
Op 30 januari 2019 zijn door provincie, gemeenten en corporaties die actief zijn in de regio Rotterdam, de regionale woningmarktafspraken ondertekend. Op basis hiervan dienen minimaal 165 sociale huurwoningen te worden toegevoegd. Het voornemen is om deze in Boomgaard, Akkerranden, Sportlaan en op de Eik te realiseren. De afspraken uit deze woningmarkt prestatie afspraken moeten worden gerealiseerd en gemonitord. In Hellevoetsluis zal Maasdelta zich inspannen in het kader van de regionale woning afspraken 4620 sociale huurwoningen in exploitatie te brengen in diverse prijssegmenten en met diverse woningtypologieën. Deze woningen variëren in koop en huur aanbod. ( Bron; Prestatieafspraken Hellevoetsluis - Maasdelta - Koepel 27-11-2019 )

Wethouder Spoon zegt hierover: "In de prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente, Maasdelta en de Koepel staat dat minimaal 70% van de sociale huurwoningen onder de hoogste aftoppingsgrens dient te vallen en dat 75% toegewezen moet worden aan de primaire doelgroep. Deze percentages komen voort uit de gemaakt woningmarktafspraken met de regio Rotterdam begin 2019. Dit betekend dat minimaal 70% van de sociale huurwoningen onder de hoogste aftoppingsgrens over het algemeen verhuurd worden aan mensen met recht op huurtoeslag. De hoogste aftoppingsgrens is €651,03 (prijspeil 2019). Met de primaire doelgroep wordt de doelgroep bedoeld die gezien hun inkomen recht hebben op huurtoeslag."

Wat zegt Maasdelta?
Maasdelta is een van de grootste woningbouwverenigingen in de regio en Hellevoetsluis die haar huurhuizen via de website van Woonnet Rijnmond aanbiedt. Manager verhuur, Ron de Wit werd gevraagd naar het percentage woningen dat in de verhuur komt en hoeveel daarvan overblijft voor de algemene woningzoekenden op Woonnet Rijnmond.

Ron de Wit begrijpt de vragen die bij burgers spelen. Hij zegt hierover "Maasdelta is zich ervan bewust dat er veel mensen zijn die een woning zoeken. Het aanbod dat Maasdelta doet via Woonnet Rijnmond is ons gehele aanbod. De periode 2016 tot de laatste drie kwartalen van 2019 boden we gemiddeld ruim 300 woningen per jaar aan waarvan 75% ook voor de algemene woningzoekende is zonder een vorm van urgentie. Maasdelta biedt haar woningen transparant aan, en worden aangeboden via het aanbodmodel waarin we variëren met de aanbod modellen om mensen meer kans te bieden aan een woning te komen. Veruit de meeste huurwoningen worden aangeboden via het model inschrijfduur." Op de vraag waarom er huizen zijn die langdurig leeg staan legt hij uit dat er doorgaans een streven is om de woningen binnen een termijn van 6 weken te verhuren. Echter is dat in de praktijk soms niet haalbaar. Indien er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd streeft Maasdelta ernaar deze gelijktijdig uit te laten voeren en de planning daarvan kost soms meer tijd. Maasdelta is zich bewust van de vragen die dit kan oproepen bij mensen.

Hoe werkt Woonnet Rijnmond?
De verdeling van de sociale huurwoningen verloopt via een systeem dat via de website Woonnet Rijnmond huizen koppelt aan onder andere inkomen, leeftijd, doelgroep, en huurprijs daarbij geldt niet voor alle woningen dat urgenten voorrang hebben. Bij woningen waarop gereageerd kan worden middels het lotingssysteem, de inschrijfduur en direct kans staan soms extra voorwaarden zoals voldoen aan de Rotterdam wet of al een adres hebben in huidige gemeente. Dit komt voor in de gemeente Westvoorne en soms ook in Brielle. De woningbouwverenigingen passen een nacontrole toe om de mensen die ook daadwerkelijk aan alle eisen voor de woning voldoen eruit te filteren. Zo kan het gebeuren dat de eindstand die op Woonnet Rijnmond staat toch nog verandert en iemand eerder in aanmerking komt dan verwacht. Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 18 jaar en ouder en kost 10 euro per jaar.

Prestatieafspraken 2020: https://maasdelta.nl/fileadmin/user_upload/20190811_Prestatieafspraken_Hellevoetsluis-Maasdelta-Koepel.pdf

Uit de krant