Een volmondig 'Ja, ik wil' van de gemeenteraad.
Een volmondig 'Ja, ik wil' van de gemeenteraad. Foto: Wil van Balen

Verlovingsring voor burgemeesters; huwelijk gemeenten Voorne stap dichterbij

Politiek 694 keer gelezen

Hellevoetsluis – De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft op donderdag 5 maart unaniem ingestemd voor samenvoeging met Brielle en Westvoorne tot één gemeente Voorne. Hiermee is de vorming van de nieuwe gemeente Voorne een flinke stap dichterbij gekomen. Eerder gingen de gemeenteraden van Brielle en Westvoorne al akkoord.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de bestuurlijke fusie met ingang van 1 januari 2023 een feit zijn.

Historisch moment
De nestor van de Hellevoetse raad (het langstzittende raadslid) Hans Reumkes van het IBH had de eer namens de 6 fracties van de raad de aanwezigen toe te spreken: "Ondanks de partijpolitieke verschillen spreekt de raad met één mond. Het is een historisch moment waarop de raad besluit in te stemmen met een fusie tussen Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis. De gemeenten op Voorne vormen een natuurlijke eenheid". Fractievoorzitter van GroenLinks Bianca Verschoor sprak van een verloving en overhandigde burgemeester Milène Junius zelfs symbolisch drie verlovingsringen, voor iedere burgemeester één.

Tekst gaat door onder de foto

Vergroting bestuurlijke slagkracht
Voor kleine zelfstandige gemeenten wordt het steeds moeilijker voldoende bestuurlijke slagkracht te behouden. Samenvoeging met omringende gemeenten is vaak een noodzaak. De nieuwe gemeente Voorne zal ruim 70.000 inwoners tellen met één gemeenteraad, één college en één ambtelijke organisatie. Verwacht wordt dat de gemeente Voorne hiermee meer invloed wint in tal van samenwerkingsverbanden, zoals de Metropoolregio, Zuid-Hollandse Delta, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Jeugdzorg. Ook zal Voorne een robuuste gesprekspartner zijn in regionaal verband en met Provincie en Rijksoverheid en zal de schaalvergroting als inkooporganisatie financiële voordelen kunnen opleveren.

Minder kwetsbare organisatie
Daarnaast zal een grotere ambtelijke organisatie de kwetsbaarheid verkleinen. Zo zijn de gemeentelijke taken de afgelopen jaren flink verzwaard: invoering van de decentralisaties in het Sociaal Domein en de komende invoering van de Omgevingswet zijn hier voorbeelden van. Het is de bedoeling dat de nieuwe gemeente zich ontwikkelt naar een hoger professionaliteitsniveau.

Identiteit woonkernen
De nieuwe gemeente Voorne zal 10 woonkernen omvatten: Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Brielle, Vierpolders, Zwartewaal, Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Oudenhoorn. Inspraakavonden en resultaten uit het Burgerpanel laten zien dat het beschermen van de identiteit van de woonkernen voor inwoners de woonkernen een belangrijk onderwerp is dat in de vervolgstappen naar vorming van de gemeente Voorne aandacht verdient.

Financiële positie van Hellevoetsluis
Nu de drie gemeenteraden zich positief hebben uitgesproken over een fusie, zal er een herindelingsontwerp worden opgesteld dat door alle drie de gemeenten moet worden goedgekeurd. Dit betekent dat de drie colleges nu met elkaar kunnen gaan overleggen om op tal van thema's overeenstemming te bereiken. Ongetwijfeld zullen de huidige financiële tegenvallers waarmee de gemeente Hellevoetsluis mee kampt onderwerp van gesprek zijn. Het herstelplan van het Hellevoetse college om de huidige tekorten tot 2023 weg te werken met behulp van de Enecomiljoenen zullen de colleges van Brielle en Westvoorne ongetwijfeld toejuichen.

Fusiegemeenten kunnen de Provincie een verzoek doen om een zogenaamde herindelingsscan uit te voeren. "Dit onderzoek zal met gepaste zorgvuldigheid worden uitgevoerd" verwoordt Hans Reumkes de mening van de fracties. Met zo'n onderzoek krijgen de gemeente niet alleen inzicht in de eigen financiële situatie, maar ook in die van de overige fusiegemeenten. Schulden, tekorten, financiële verplichtingen en reserves van elk van de betrokken gemeenten worden zo inzichtelijk gemaakt en wordt voorkomen dat er "lijken in de kast" liggen. Een dergelijke scan geeft inzicht in de financiële gevolgen van een fusie: hoe groot zullen de inkomsten en uitgaven zijn? Daarnaast wordt inzicht verkregen in de bouwstenen van de nieuw op te stellen begroting.

Colleges aan zet
De drie colleges van B&W zijn nu aan zet. Burgemeester Milène Junius zegt namens het college: "Precies in het jaar dat de gemeente Hellevoetsluis 60 jaar bestaat in de huidige vorm, gaan we fuseren. De tien woonkernen van Voorne zijn complementair aan elkaar: hier is ruimte om te wonen, te recreëren en te werken. We gaan nu een principebesluit voorbereiden. Het financiële gedeelte zal een uitdaging zijn, maar een gezamenlijk belang voor het gebied Voorne maakt samenwerking eenvoudiger. En de verlovingsringen zal ik morgen aan mijn collega's overhandigen".

Het herindelingsontwerp zal uiteindelijk naar de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden gestuurd ter goedkeuring. De planning is om per 1 januari 2023 de fusie tot één gemeente Voorne rond te hebben.

Uit de krant