Is een tweede Hartelbrug de oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem?
Is een tweede Hartelbrug de oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem? Bron: Bereikbaarheidsvisie

Rijk en Regio voor verbetering van de bereikbaarheid van Voorne-Putten

Gemeente 326 keer gelezen

Afgelopen jaar hebben de vier gemeenten van Voorne-Putten samen met de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een verdiepend onderzoek gedaan naar maatregelen om de bereikbaarheid van Voorne-Putten en het havengebied Rotterdam te verbeteren. In het BO MIRT van 26 november heeft het Rijk besloten om dit onderzoek naar het volgende niveau te brengen. Het voornemen is om het BO MIRT van 2021 afspraken te maken over concrete maatregelen inclusief financiering en uitvoering.

Samenwerking in aanpak bereikbaarheid loont!
De gemeenten op Voorne-Putten pleiten al geruime tijd voor een beter bereikbare regio. Hierin trekken ze al enige tijd samen op met de regiopartijen Provincie Zuid-Holland, de MRDH en het Havenbedrijf Rotterdam. Eind 2019 is ook het Rijk aangesloten. Het afgelopen jaar heeft een verdiepend onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is een van de projecten die onder het Programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) vallen. Hierin werken Rijk en regio samen aan de verbetering van de bereikbaarheid in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

In dit onderzoek zijn eerder verkende maatregelen nader onderzocht en beoordeeld op effecten. De resultaten hiervan zijn op 26 november jongstleden voorgelegd aan het Bestuurlijke Overleg tussen Rijk en regio – waar ook de minister van I&W bij aanwezig was. Ook zijn er vervolgafspraken gemaakt. Komend jaar worden de maatregelen verder uitgewerkt en beoordeeld op hun effectiviteit en kosten-baten. De partijen werken toe naar een besluit eind 2021 over de te nemen maatregelen, inclusief afspraken over financiering en uitvoering.

Wethouder Igor Bal: ‘Het is prettig dat samenwerking loont en zoals het er nu naar uitziet zich eind 2021 laat uitbetalen. Dat betekent voor onze inwoners dat er gewerkt wordt aan een pakket met concrete maatregelen die de bereikbaarheid van deze regio op korte en lange termijn een forse impuls geeft! Dat is hard nodig om deze kansrijke regio ook in de toekomst te laten floreren.’

Maatregelen voor het hele eiland
Bereikbaarheid gaat niet alleen over wegverkeer en bereikbaarheid stopt ook niet bij gemeentegrenzen. Naast maatregelen voor fiets en openbaar vervoer zijn ook maatregelen nodig rondom de belangrijkste aansluitingen van het eiland. Voor de westkant van Voorne-Putten zijn maatregelen wenselijk rondom de aansluiting A15 met de N57. Ook wat betreft de doorstroming op de N57 zelf zijn maatregelen nodig. Voor de oostkant zijn maatregelen wenselijk met name rondom de aansluiting A15 met de Hartelbrug en rondom het Hartelkruis.

‘Een goede doorstroming op de weg, en daarmee de zekerheid van de reistijd, is van wezenlijk belang voor de inwoners van Voorne-Putten, die in de regio Rotterdam en in het havengebied werken. Daarom is naast goed openbaar vervoer en fietsvoorzieningen een goed, betrouwbaar en samenhangend netwerk van wegen noodzakelijk’, aldus bestuurder Simon Fortuyn (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)

Impuls voor Voorne-Putten
Bereikbaarheid is nooit een doel op zichzelf. Maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid zijn nodig om ook in de toekomst op Voorne-Putten prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. Dat de bereikbaarheid van Voorne-Putten een impuls nodig heeft, is voor alle partijen wel duidelijk.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: ‘Voorne-Putten is een prachtig stukje Nederland en kent een aantal bereikbaarheidsopgaven. Juist de provincie Zuid-Holland ziet goed wat er hier allemaal moet gebeuren. We moeten daarom samen blijven zoeken naar verbeteringen van de bereikbaarheid.’

Uit de krant