De tunnelelementen van de Maasdeltatunnel zijn al voor de helft klaar.
De tunnelelementen van de Maasdeltatunnel zijn al voor de helft klaar. Foto: Madeleine de Haas

Bereikbaar Voorne-Putten: in vroeger tijden, tegenwoordig en in de toekomst

Algemeen 109 keer gelezen

De bereikbaarheid van Voorne-Putten en met name Nissewaard staat onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding moet de druk op de A15 rond de Botlekbrug verminderen. Gaat die verbinding daadwerkelijk zorgen voor een afname van de verkeersdruk of is daar meer voor nodig, zoals een extra oeververbinding waarvoor vooral in Nissewaard sterk gelobbyd wordt? En wat zijn de effecten van de Blankenburg-verbinding op de andere gemeenten op Voorne-Putten, op de economie, de woningbouw, de recreatie en het milieu?

In de serie Bereikbaar Voorne-Putten, die tot stand komt met behulp van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, proberen we een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Wilt u meepraten over dit onderwerp, neem dan contact op met de redactie via redactie@grootnissewaard.nl

De afgelopen weken zijn inwoners, ondernemers en belangenorganisaties aan het woord geweest om de kansen en de bedreigingen van de Blankenburgverbinding aan te kaarten. De gemeentebesturen komen in deze aflevering aan het woord.

Werkgelegenheid
‘Met de Blankenburgtunnel komt er een snelle verbinding van en naar ons mooie eiland’, zegt wethouder Aart Jan Spoon van Hellevoetsluis. Een betere bereikbaarheid en een snellere doorstroming biedt kansen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en toename van de werkgelegenheid (met een ambitie van + 80.000 banen). Bedrijven willen tenslotte goed bereikbaar zijn voor klant, leverancier èn werknemer.

Bedrijventerrein Kickersbloem 3 biedt volgens de wethouder nog de nodige ruimte voor bedrijfsvestiging. ‘Maar ook de bestaande bedrijfsterreinen op het eiland worden gekoesterd. Waar nodig vinden investeringen plaats. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan duurzaamheidsmaatregelen, vergroening, en digitalisering MKB.’ Met dat laatste verwijst wethouder Spoon naar de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta  die de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne samen met MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben gesloten met de provincie Zuid-Holland  om MKB-ondernemers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. 

Aantrekkelijk woonklimaat
Tegelijkertijd zorgt de tunnel ook voor een aantrekkelijker woonklimaat. ‘Goede verbindingen met de Randstad betekent wonen op een plek die voelt als op vakantie zijn, maar waar belangrijke voorzieningen of een bezoek aan vrienden of familie binnen handbereik zijn. Een goed woonklimaat biedt weer kansen voor werkgevers die zitten te springen om arbeidskrachten. Aantrekkelijk wonen en werken gaan hierbij hand in hand.’

‘De gemeenten kiezen wat betreft nieuwbouw voor een leefbare mix van diverse woningbouwsegmenten, die kansen biedt voor huidige en nieuwe bewoners’, gaat wethouder Mijnans (Nissewaard) verder. In eerste instantie wordt gekeken naar binnenstedelijke woningbouwplannen of plannen aan de bestaande randen van steden en dorpen. De meeste woningen zullen gebouwd worden in Spijkenisse en Hellevoetsluis. Rondom de kernen spelen leefbaarheid- en vitaliteitsopgaven en daarom is het van belang om ook in de dorpskernen bij te bouwen. De landschappelijke openheid van de kernen en het buitengebied is zeer waardevol en zal behouden blijven. ‘De meeste nieuwbouwwoningen die nu en de komende decennia gebouwd worden zijn gericht op doorstroming. Er worden woningen in de (middel)dure prijssegmenten gebouwd, voor doorstromers uit de bestaande voorraad. Daarnaast worden er steeds meer appartementen gebouwd die mogelijkheden bieden voor kleinere huishoudens en de groeiende groep (doorstromende) senioren.’ Ook werken gemeenten mee aan transformatie van panden naar wonen. Dit biedt meer kansen voor starters en woningzoekers in het betaalbare segment.

Het uitgangspunt op het eiland is dat de sociale voorraad op peil blijft en in enkele Voorne-Putten gemeenten zelfs iets wordt uitgebreid. Dit komt voort uit het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam, dat loopt tot 2030. In nieuwbouwplannen worden om die reden ook sociale woningen gebouwd. Het Regioakkoord is leidend bij de woningbouwopgave van gemeenten. Indien mogelijk worden er kansen benut om de hierin afgesproken aantallen te verhogen en kan het totaal aantal te bouwen woningen op Voorne-Putten oplopen tot 10.000.

Recreatie
Vanuit de randstad wordt Voorne aan Zee beter bereikbaar. Dat zal ongetwijfeld van invloed zijn op recreatie en toerisme. Wethouder Robert van der Kooi (Brielle): ‘Voorne-Putten is een prachtig waterrijk eiland om op te wonen, werken en te verblijven. Men kan hier genieten van duinen, bos, strand, polders en mooie kreken. Bezoekers zorgen voor levendigheid in de leefomgeving en dragen bij aan het in stand houden van de voorzieningen. De uitdaging is om de juiste balans te behouden tussen het aantrekken van dag- als verblijfsrecreanten en het woonplezier voor inwoners op het eiland.’

Er is een spanningsveld tussen toerisme, wat goed is voor (de inwoners van) Voorne aan Zee en de parkeervraag die dat met zich mee brengt. Parkeren vraagt veel ruimte en brengt in de vakantieperiodes drukte van het verkeer met zich mee. De vraag in hoeverre je daar de openbare ruimte op inricht is moeilijk te sturen. De nieuwe gemeente moet daar straks beleid over vormen. Hier zijn oplossingen voor te bedenken. Zo is bijvoorbeeld in Brielle ingezet om het toeristisch parkeren vooral buiten de vesting te voorzien, door een bezoekersparkeerplaats met openbaar toilet bij de entree van de stad te realiseren.

Door Rijkswaterstaat wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn m.b.t. de doorstroming van de N57. Dit is nog in de initiatieffase en de plannen zijn nog niet concreet. De eventuele uit te voeren maatregelen geven geen garantie dat de N57 op een zomerse dag geen stremmingen kent, door de grote stroom toeristen richting Goeree.

Tijdens Blankenburg Verbindt bracht Jan Paul Bron van Zeelenburg Architecten een plan om het strand uit te breiden nu voor de kust van Voorne sprake is van verzanding. Wethouder Lies van der Pol van Westvoorne laat weten dat wat de projectontwikkelaar presenteerde tijdens Blankenburg Verbindt niet hetzelfde is als waar de gemeenten in een coalitie van 12 partijen aan werken. ‘Westvoorne heeft het initiatief genomen om de verzanding te onderzoeken en te komen tot een handelingsperspectief hoe om te gaan met die verzanding. Dit doen we onder andere met Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta, maar vooral ook met onze eigen recreatieve ondernemers, natuurorganisaties en het maritieme cluster. Aan dit onderzoek en het handelingsperspectief wordt nu hard gewerkt en het streven is om in februari 2022 hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Het is belangrijk om aan een toekomst te werken die ook te realiseren is. We werken juist om die reden nauw samen met de andere instanties en overheden, want die hebben we echt nodig.’

Bereikbaarheid
‘Bereikbaarheid is geen doel op zichzelf maar een cruciale voorwaarde om prettig te kunnen wonen, werken en verblijven’, aldus wethouder Igor Bal van Nissewaard. ‘Door het vele water in deze regio zijn voldoende en betrouwbare oeververbindingen nodig.’

Met de komst van de Blankenburgverbinding is er straks een alternatief voor de A15 en is het netwerk minder kwetsbaar en wordt dus robuuster. De A15 zal voor een deel ontlast worden waar Voorne-Putten van kan profiteren. Door deze nieuwe verbinding ontstaan ook nieuwe verplaatsingen en relaties. Hiervoor is het nodig dat maatregelen op de N57 en aan de Harmsenknoop (aansluiting A15) worden genomen. ‘Wij zijn hierover in goed overleg met het Rijk en het is de bedoeling dat er bij het eerstkomende Bestuurlijk Overleg MIRT van het Rijk formeel groen licht wordt gegeven om aan de uitvoering van het plan te kunnen beginnen. In dit plan staan ook maatregelen rondom het Hartelkruis (aansluiting A15) om ook aan de oostkant de bereikbaarheid substantieel te verbeteren voor de middellange termijn.’

Voor de komende jaren liggen er eerst nog flink wat uitdagingen door de grote onderhoudsopgaven van grootschalige infrastructuurwerken zoals bijvoorbeeld de Spijkenisserbrug en Hartelbrug. Dat gaat hinder betekenen! Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland zullen als beheerders van deze objecten echt goed met de omgeving in gesprek moeten om de hinder zoveel mogelijk te beperken! Maar nul hinder is niet realistisch helaas.

Voor de lange termijn blijft wat Voorne-Putten betreft een extra oeververbinding voor het eiland nodig voor zover mobiliteit zich niet heel anders gaat ontwikkelen. Er zijn al meerdere onderzoeken naar verschillende verbindingen, zoals een Tweede Hartelbrug en de A4 Zuid. Naast wegverbindingen wordt de komende jaren ook geïnvesteerd in onder andere openbaar vervoer en fiets. Zo zal het bus-en metrostation Spijkenisse Centrum herontwikkeld worden tot het openbaar vervoerknooppunt van Voorne-Putten. Hiervoor is samen met de MRDH een bedrag voor vrijgemaakt van 23 miljoen. En met de verdere opkomst van elektrische fietsen zal ook worden geïnvesteerd in belangrijke verbindingen zoals het Trambaanpad.

In Spijkenisse is nieuwbouw voorzien langs de Oude Maas.

Uit de krant