Afbeelding
Foto: Water Natuurlijk

Water Natuurlijk: ‘Inzet maaiboot moet beter’

Algemeen 239 keer gelezen

Regio - Deze zomer kreeg Water Natuurlijk klachten over het beheer van watergangen. Te vaak maaien met een maaiboot, vernieling van nesten van watervogels en het dumpen van maaisel in de rietkraag. Dat is nadelig voor de waterkwaliteit en de natuur. Schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk moesten meer duidelijkheid geven en aanzetten tot verbetering.

Om de doorstroming in watergangen te garanderen moet er gemaaid worden. Op sommige, moeilijk bereikbare, plekken zet het waterschap Hollandse Delta een maaiboot in om de waterplanten te verwijderen. Noodzakelijk voor de doorstroming maar schadelijk voor de waterkwaliteit. Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze zorgen voor zuurstof in het water en ze zijn een basis voor het waterleven. Het maaien zorgt voor op werveling van slib. Dat is negatief voor het zuurstof gehalte en het brengt in het slib vastgelegde meststoffen in het water. Maaien moet, maar zo weinig mogelijk en zorgvuldig.

Broedvogels
“Zorgvuldigheid is ook belangrijk voor broedende vogels” zegt Joost Kievit van Water Natuurlijk.  ”In de zomer periode broeden op het water futen, waterhoentjes en meerkoeten. Ook in de rietkragen broeden vogels als rietgors en kleine karekiet. Zo zou het nest van een rietgors vernield zijn door het dumpen van maaisel op de rietkraag. De noodzakelijke zorg voor de natuur is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming en een gedragscode voor de waterschappen. Die geldt ook voor het waterschap Hollandse Delta. Zo moet tevoren onderzocht worden of er broedvogels voorkomen. Nesten mogen uiteraard niet worden verstoord.”

Plannen en regels
De antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk geven maar beperkte duidelijkheid. Het ziet er naar uit dat de gedragscode voor de waterschappen niet is nageleefd. Ook eigen plannen worden niet gevolgd.

Het “Meerjarenonderhoudsplan Maaien“ van het waterschap schrijft voor dat het maaisel niet op de oever of de rietberm wordt gestort. “Dat gebeurt juist wel met alle risico’s voor in het riet broedende vogels van dien. Het waterschap negeert ook de eigen wettelijke regels hiermee. In de Keur staan regels voor derden. Maaisel dient uit het watersysteem verwijderd worden en oevers maken deel uit van het watersysteem. Op de oever storten kan dus niet volgens de Keur.”

Verbetering
“Een nieuw groenbeleid moet verbetering brengen. Dat vraagt tijd en daar moeten we begrip voor hebben. Het is teleurstellend dat het waterschap zelfs het oude beleid en de vastgestelde regels niet volgt. De natuur is hier onnodig de dupe van en dat moet beter” aldus Kievit .


Foto: Water Natuurlijk

Uit de krant